Standardbetingelser for Hosting (Version 27.10.15)

Følgende standardbetingelser er gældende for Hosting aftale hos ERPsupporten.dk.

Hosting aftale

Den aftalte pris for abonnementet fremgår af hosting aftalen. ERPsupporten.dk regulerer den aftalte abonnementspris efter det officielle pristal, dog minimum 2 % p.a. Alle priser er oplyst i danske kroner ekskl. moms.

Betaling

Der faktureres forud for en periode på tre måneder. Betalingen sker automatisk via Nets Leverandørservice. Kunde modtager en mail fra ERPsupporten.dk otte dage før, betalingen bliver trukket.  

Tilmeldes Leverandørservice ikke, bliver kunde faktureret kr. 39 i fakturagebyr pr. faktura, der sendes. Faktura vil blive sendt pr. mail til kunde med betalingsbetingelse otte dage netto. Ved udebleven betaling tilskrives renter af vores tilgodehavende med procesrente (Nationalbankens udlånsrente +8 % p.a.). Renter beregnes fra forfaldsdatoen. Renter og rykkergebyrer opkræves i henhold til gældende lovgivning.

Ved udebleven betaling i mere end 30 dage fra forfaldsdato, kan ERPsupporten.dk lukke adgang til hosting eller helt ophøre hosting aftalen. For at få genåbnet adgang til hosting eller få udlæst data, opkræves et gebyr på kr. 1.500.

Varighed og opsigelse

Hosting aftalen træder i kraft på dato for bestilling enten online bestilling, ved underskrift af tilbud eller bekræftelse via mail, med mindre anden dato er aftalt. Aftalen er gældende for tre måneder og forlænges automatisk med ny tilsvarende bindingsperiode, med mindre den skriftligt er blevet opsagt.

Opsigelse af hosting aftalen skal ske skriftligt til ERPsupporten.dk senest tre måneder før udløb af en bindingsperiode. ERPsupporten.dk kan til enhver tid opsige aftalen med et varsel på 30 dage. Eventuel refusion af forudbetalt beløb sker i dette tilfælde forholdsmæssigt.

Såfremt ERPsupporten.dk foretager væsentlige ændringer af forringende art i kundevilkårene, kan kunden opsige abonnementet med 30 dages varsel. Forudbetalt abonnement vil i sådanne situationer undtagelsesvis blive tilbagebetalt.

Abonnementet omfang

Abonnementets omfang styres af den enkelte kunde i programmets tilslutningsfunktioner. Det til enhver tid værende omfang af tilmeldte funktioner og antal regnskaber kan ses af brugeren i programmet. Kunde er forpligtet til at opbevare og anvende brugernavn og password sikkerhedsmæssigt forsvarligt og er ansvarlig for tredje mands uautoriserede indtrængen.

Ejendomsret til data

Kunde ejer sine data i systemet. Ophører en aftale som følge af en abonnementsopsigelse eller misvedligeholdelse, er det kundens ansvar at udskrive data til arkivformål. Eller kunde kan anmode ERPsupporten.dk om at få udleveret data efter aftale inden abonnementet ophører. Udlæsning af data faktureres efter medgået tid. Udlæsningen skal ske inden opsigelsesdatoen, og dermed inden adgangen til systemet er lukket. Data slettes herefter.

Tavshedspligt

Parterne er omfattet af markedsføringslovens § 19. ERPsupporten.dk har tavshedspligt om alle informationer, som ERPsupporten.dk måtte komme i besiddelse af om kunden. ERPsupporten.dk skal sikre, at modtagne oplysninger ikke videregives eller anvendes til andre formål end de, der følger det aftalte.

Databeskyttelse

Begge parter garanterer, at de vil overholde alle forpligtelser ifølge lov om behandling af personoplysninger.

Drift af system

ERPsupporten.dk er ikke ansvarlig for tekniske problemer, som ligger uden for ERPsupporten.dks påvirkningsområde. ERPsupporten.dk har ret til, efter rimelig varsel, at foretage de nødvendige afbrydelser. Afbrydelser vil blive tilstræbt gennemført uden for normal kontortid. ERPsupporten.dk foretager dagligt back-up af data og kan genetableres mod betaling for medgået tid til konsulentassistance.

Force Majeure

Til force majeure henregnes strejke, lockout, brand, oversvømmelser, omfattende driftsforstyrrelser, krigstilstand, myndighedernes foranstaltninger, udebleven eller fejlagtig leverance fra underleverandører, tyveri, hærværk eller andre hændelser, hvor ERPsupporten.dk bliver ude af stand til helt eller delvist at opfylde sine forpligtelser. Ved force majeure er ERPsupporten.dk berettiget til at udskyde eller annullere sine ydelser.

Tvister

Enhver uoverensstemmelse vedrørende aftalen, dens fortolkning eller udfyldning afgøres endelig i henhold til dansk ret efter regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut. Voldgiftsretten skal nedsættes i Kolding.